Karmaveer Bhaurao Patil Nagari Sahakari Patsanstha Marya. Sangli